All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

ČO MUSÍTE SPRAVIŤ, AK DOSTANETE LIST S PLATOBNOU VÝZVOU?

Po dôkladnom preštudovaní platobnej výzvy skontrolujte, či ste v nejakom právnom vzťahu s veriteľom (napr. zmluva o úvere, leasingu, služieb alebo tovaru). V prípade, že áno preverte faktúry/šeky od veriteľa a skontrolujte, či ste všetky záväzky uhradili včas. Ak ste podľa svojej evidencie uhradili všetky záväzky uvedené v platobnej výzve, zašlite nám o tom potvrdenie (napr. šek, potvrdenie o vklade v banke, potvrdenie o prevode). Ak ste sa aj podľa Vašej evidencie dostali do omeškania, vyrovnajte svoju dlžobu do termínu uvedenom v platobnej výzve.

 

ČO MUSÍTE SPRAVIIŤ, AK STE DOSTALI TELEFONÁT O PLATOBNEJ VÝZVE?

V prípade, že Vás náš kolega telefonicky nezastihol (zanechal odkaz s telefónnym číslom) alebo ste sa už rozprávali, tak zavolajte naspäť, aby ste sa okamžite dostali ku kompetentnému kolegovi.

 

ČO JE SPRÁVA POHĽADÁVOK?

Správa pohľadávok je každá činnosť, ktorú veritelia alebo iné osoby na základe poverenia (napr. na to určené inkasné agentúry), vykonávajú v záujme vymoženia pohľadávky. Počas správy pohľadávok vyhodnotia platobnú schopnosť a ochotu dlžníkov, v prípade potreby uzatvárajú dohody o splátkach a nakoniec v rámci zákonných predpisov – bez využitia právneho konania – vymôžu dlžoby. Veľkou výhodou vymáhacieho konania je, že dlžník sa môže dohodnúť s veriteľom takým spôsobom, aby sa pôvodná suma nezvýšila o vysoké poplatky spojené s právnym konaním.

 

ČO SA MÔŽE STAŤ POČAS VYMÁHACIEHO KONANIA?

Spoločnosť spravujúca pohľadávky sa pokúsi poštou, telefonicky alebo osobne kontaktovať s dlžníkom v záujme čo najrýchlejšieho vysporiadania nedoplatku. Počas svojej činnosti sa usiluje o čo najvýhodnejšie riešenie pre obe strany.

 

JE ČINNOSŤ A SPRÁVA ÚDAJOV INKASNEJ AGENTÚRY OPRÁVNENÁ?

Inkasná agentúra je oprávnená na správu osobných údajov z viacerých právnych hľadísk. Jednak, keď dotyčná osoba s tým súhlasí alebo keď aj dotyčná osoba s tým nesúhlasí, ale zákon to umožňuje.

 

PREČO STE DOSTALI PLATOBNÚ VÝZVU?

Zaslanie platobnej výzvy je možné vtedy, ak máte voči inej osobe dlžobu po splatnosti. V platobnej výzve veriteľ upozorní dlžníka na to, že na základe platného právneho vzťahu medzi nimi, vznikla platobná povinnosť, ktorú v riadnom termíne nestihol splniť. Veriteľ Vás v liste taktiež informuje o právnych následkoch v prípade neplatenia.

 

PREČO JE DÔLEŽITÉ, ABY STE PO OBDRŽANÍ PLATOBNEJ VÝZVY KONTAKTOVALI SPOLOČNOSŤ SPRAVUJÚCU POHĽADÁVKU?

Každému sa môže stať, že prechodne alebo trvalo bez vlastného zavinenia mu vzniknú platobné ťažkosti. Najdôležitejšie je, aby ste daný problém nezmietli pod koberec, ale začali hneď konať. Klúčom k riešeniu je Vaša spolupráca. Je mimoriadne dôležité, aby ste v takýchto prípadoch okamžite kontaktovali správcu pohľadávky v záujme toho, aby ste dostali presný obraz o oprávnenosti a sume existujúcej pohľadávky, aby ste sa oboznámili s Vašimi možnosťami v súvislosti s vysporiadaním dlžoby, resp. aby ste mohli oznámiť prípadné námietky alebo platobné ťažkosti v záujme čo najvhodnejšieho riešenia aj pre Vás.

 

AKO MÔŽETE VYSPORIADAŤ VAŠU DLŽOBU?

Váš nedoplatok môžete vyrovnať v jednej sume, prípadne – na základe individuálnej dohody – vo forme splátok. Úhradu môžete zrealizovať šekom, prevodným príkazom alebo priamym vkladom na účet veriteľa. Upozorňujeme Vás, že ak splácate vo forme splátok, po vymeškaní aj jednej splátky má za následok vypovedanie splátkovej dohody a povinnosť uhradiť celý nedoplatok jednorázovo. Aby ste sa tomu vyhli, prosíme Vás, aby ste vždy presne dodržiavali podmienky dohodnuté v splátkovej dohode.

 

ČO SA STANE V PRÍPADE, AK SVOJU DLŽOBU NEUHRADÍTE?

V prípade neuhradenia dlžoby je veriteľ oprávnený sankcionovať porušenie dohodnutých zmluvných podmienok. V prípade, že ani po tom nedôjde k riešeniu, je oprávnený zmluvu okamžite vypovedať, čo má za následok to, že nedoplatky budú splatné okamžite a jednorázovo. Ak svoju dlžobu neuhradíte ani počas vymáhacieho obdobia, veriteľ je oprávnený uplatniť si svoju pohľadávku právnou a súdnou cestou.

 

AKÉ PRÁVNE KONANIA MÔŽE VERITEĽ VOČI MNE INICIOVAŤ?

Veritelia iniciujú voči dlžníkom najčastejšie vydanie platobného rozkazu. Ak sa proti tomu dlžník v danej lehote neodvolá, stane sa právoplatným – a podobne ako pri súdnych rozsudkoch – môže byť vykonaný donútením zo strany štátu. Upozorňujeme Vás, že využitím právneho konania sa dlžoba môže zvýšiť o značnú čiastku, keďže – v závislosti od výsledku konania – ste povinný uhradiť poplatky za konanie, úroky z omeškania a právne poplatky. Počas exekučného konania môže exekútor – okrem iného – siahnuť na pravidelný príjem, môže inkasovať Váš bankový účet, zaistiť Vaše vozidlo a hnuteľné veci vo Vašom byte a nakoniec môže vydražiť aj Vašu nehnuteľnosť. Voči firmám často iniciujú likvidačné konanie. Súd nariadi likvidáciu vtedy, keď zistí platobnú neschopnosť. Takisto upozorňujeme, že po ukončení likvidačného konania, súd zruší danú spoločnosť a vymaže z obchodného registra.

 

MÁM REKLAMÁCIU, ČO MÁM SPRAVIŤ?

Ak ste svoju dlžobu už skoršie vysporiadali, prosíme, aby ste nám poslali kópiu potvrdenia o realizácii platby spolu s Vašim evidenčným číslom na ktorýkoľvek kontakt uvedený v našej platobnej výzve. Prosíme, aby ste okrem toho uviedli aj telefonický kontakt na Vás, aby sme Vás v prípade potreby mohli informovať o výsledku. Ohľadom ďalších otázok týkajúcich sa dlžoby sa môžete informovať telefonicky v našej centrále, kde Vám náš odborný personál ochotne pomôže.